Informatie

Tarieven

Neem contact op via het formulier of per telefoon of mail.

Algemene Informatie

Wellevendheid is een handelsnaam van Vanel B.V., gevestigd te Rotterdam, inschrijving handelsregister no. 24274315.

Wellevendheid verricht haar werkzaamheden onder toepasselijkheid van de hieronder afgedrukte algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Wellevendheid worden verricht.
 2. Offertes zijn vrijblijvend, totdat de opdracht schriftelijk door Wellevendheid is bevestigd.
 3. In geval van annulering van een opdracht korter dan 14 dagen voor de overeengekomen datum zal een vergoeding verschuldigd zijn als volgt:
 • annulering tussen 14 en 7 dagen: 25%
 • annulering tussen 7 en 2 dagen: 50%
 • annulering binnen 48 uur: 75%
 1. De tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling van de overeengekomen vergoeding en kosten dient binnen 14 dagen te geschieden door bijschrijving op het in de nota genoemde rekeningnummer, zonder verrekening of opschorting.
 3. Brochures en materiaal waarop ons auteursrecht rust mag door u voor eigen gebruik gebruikt worden, maar niet daarbuiten.
 4. De aansprakelijkheid van Wellevendheid voor schade of kosten ontstaan tijdens of in verband met door ons verrichte diensten zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de met u overeengekomen vergoeding.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Wellevendheid tegen aanspraken van derden.
 6. Voor de beslechting van geschillen is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd.